Obchodní podmínky

Základní pojmy

Společnost – společností je přepravce nebo zprostředkovatel přepravy Bohemia Limos, s.r.o., se sídlem Svornosti 1143/10, Praha 5, PSČ: 150 00, IČ: 24743976, který zajišťuje nebo zprostředkovává přepravu a další služby na základě těchto obchodních podmínek

Zákazník – osoba či společnost, která využívá služeb společnosti na základě objednávky či smlouvy

Služba/přeprava – samotná přeprava nebo zprostředkování přepravy, cestovní služby, případně jiné služby pro zákazníka, vykonávaná či zprostředkovaná společností

Řidič – řidič je zaměstnancem společnosti Bohemia Limos, s.r.o., nebo se jedná o smluvního řidiče, kterému společnost Bohemia Limos, s.r.o., zprostředkovává přepravní službu

Garance kompenzace

Pokud se společnosti nepodaří vás vyzvednout ve smluveném čase v důsledku nepředvídaných okolností, které nebylo možné bohužel nijak ovlivnit, nebo v důsledku pochybení společnosti, může zákazník požádat o kompenzaci za vzniklé nepříjemnosti, a to podle uvedených obchodních podmínek.

Způsoby objednávek

Veškeré služby zajišťujeme formou objednávek. Objednávky lze realizovat online přes naše webové stránky, dále pak přes e-mail nebo telefonicky, případně přes SMS. Smlouva, na jejímž základě je realizováno poskytnutí služeb společností zákazníkovi, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení telefonické či SMS objednávky pomocí SMS, e-mailové nebo objednávky vytvořené přes webové stránky přes e-mail. Potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné, dokud není potvrzená společností. Společností potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace přepravy a počtu přepravovaných osob), cena přepravy, způsob platby a termín realizace.

Platby

V hotovosti

Při platbě transferu nebo jiné služby v hotovosti přijímá řidič nebo zástupce společnosti pouze české koruny (CZK) a měny, které jsou volitelné během procesu rezervace, tj. britskou libru (GBP), euro (EUR), americký dolar (USD) a další. Platby v hotovosti v cizí měně jsou odvíjeny od aktuálního směnného kurzu české koruny v den přepravy určený společností, nikoliv od kurzu, který byl aktuální v den provedení rezervace.

 

Platební kartou

Pokud platí zákazník debetní nebo kreditní kartou on-line, je možné provést platbu v následujících měnách – CZK, EUR a USD. Pokud platí zákazník přímo u řidiče nebo zástupci společnosti je možné provést platbu pouze v CZK a pouze kartami, jejichž loga jsou zobrazena na webových stránkách společnosti. Pokud platí zákazník předem on-line, řidič nebo zástupce společnosti je o platbě informován, není nutné např. tisknout potvrzení o platbě atd.

 

Bankovním převodem

Platba bankovním převodem (fakturou) je možná pouze na vyžádání. Společnost může požadovat uhrazení zálohové faktury před realizací objednávky, v opačném případě je oprávněna objednávku zrušit. Faktury mohou být vydány pouze v následujících měnách – CZK, EUR, USD.

Daňový doklad; potvrzení o přijetí platby (zálohy)

U plateb provedených přímo u řidiče (platební kartou nebo v hotovosti) bude řidičem v den přepravy vydáno zákazníkovi potvrzení o zaplacení (zpravidla zjednodušený daňový doklad). U plateb realizovaných on-line přes webové stránky společnosti bude zákazníkovi zasláno potvrzení o přijetí zálohy na objednanou službu. Finální daňový doklad k on-line zaplacené záloze vystavuje společnost na vyžádání. Pokud zákazník platí na fakturu (bankovním převodem), fakturu vystavuje společnost a cena zahrnuje DPH. Pokud doklad vystavuje přímo smluvní řidič, daňový doklad může a nemusí zahrnovat DPH, a to v závislosti na tom, zda je nebo není daný řidič registrovaným plátcem DPH. Všechny uvedené ceny společností jsou koncové a zahrnují případné DPH.

Zálohové platby

U objednávek, kde je místo vyzvednutí mimo Prahu, u vybraných limuzín, výletů, a objednávek zejména pro větší skupiny, může společnost požadovat úhradu zálohy, která musí být zaplacena alespoň 24 hodin před stanoveným časem vyzvednutí. V takových případech bude společnost zákazníka o nutnosti složení zálohy a možném způsobu úhrady informovat. V případě neuhrazení požadované zálohy má společnost právo bez náhrady objednávku zrušit.

Změny rezervace a storno podmínky

Běžná doprava (transfery)

Pokud si přeje zákazník z nějakého důvodu změnit nebo zrušit svou rezervaci, může to učinit prostřednictvím rozhraní webových stránek společnosti – http://www.bohemialimos.cz zasláním e-mailu nebo telefonicky před odjezdem – a to alespoň 12 hodin před časem vyzvednutí. Pokud již zákazník za přepravu zaplatil a přepravu zrušil v požadovaném čase, vrátí mu společnost všechny peníze zpět, případně služba nebude fakturována.

 

Doprava s místem vyzvednutí mimo Prahu

Změny a storno transferů, u kterých není místo vyzvednutí v Praze, podléhají odlišným storno podmínkám. Zrušení musí být provedeno alespoň 24 hodin před plánovaným časem vyzvednutí, v opačném případě účtuje společnost 100% storno poplatek. Důvodem uplatnění 100% storna je vynaložení veškerých nákladů na již objednanou a nestornovanou přepravu ze strany společnosti.

  

Výlety, túry a exkurze a ostatní služby

Zrušení rezervace musí být provedeno alespoň dvě hodiny před plánovanou cestou, v opačném případě účtuje společnost 100% storno poplatek. U větších skupin nebo rezervací, kde je vyžadováno zaplacení zálohy, zrušení rezervace musí být provedeno alespoň 24 hodin před zahájením, v opačném případě účtuje společnost 100% storno poplatek. Důvodem uplatnění 100% storna je vynaložení veškerých nákladů na již objednanou a nestornovanou službu ze strany společnosti.

 

Vrácení peněz, kompenzace

Pokud zákazník zrušil předplacenou službu on-line a má nárok na vrácení peněz, peníze budou automaticky vráceny zpět na kartu, která byla použita při placení objednávky. V opačném případě musí být veškeré nároky na vrácení peněz a nároky na náhradu případné škody podány do 30 dnů písemně nebo e-mailem. Po uplynutí této lhůty již nemá zákazník žádný nárok na vrácení peněz (kompenzaci). Případná stížnost zákazníka však bude i tak řádně prošetřena. Kompenzace způsobené škody/nepříjemnosti je omezena na maximální částku, jež se rovná ceně dopravy u jednotlivé rezervace, avšak nepřevyšující částku 2 000 Kč.

Stížnosti

V případě jakéhokoliv problému je třeba následovat tento postup vyřizování stížností. Chce-li zákazník využít nárok na náhradu škody, musí společnost v případě jakéhokoliv problému neprodleně informovat o nastalé situaci. V případě, že zákazník nemůže najít svého řidiče nebo má jakýkoliv jiný problém s konkrétní  objednanou službou, neprodleně společnost kontaktuje telefonicky na sdělené telefonní číslo. V případě, že problém nebude vyřešen okamžitě nebo v požadované míře, sdělí tuto skutečnost zákazník společnosti emailem nebo písemně a uvede všechny podrobnosti k dané stížnosti. Stížnost bude následně prošetřena v co nejkratší možné době, zpravidla během několika dnů.

Povinnosti zákazníka

Zákazník je povinen chovat se v době přepravy dle pokynů řidiče a dodržovat zejména bezpečnostní předpisy platné přepravy. Zákazník bere na vědomí, že byl o všech okolnostech včetně bezpečnostních předpisů poučen před realizací přepravy. Zákazník se také zavazuje nepoškozovat jakýmkoliv způsobem zařízení přepravce a přepravní prostory a zachovávat jeho čistotu. Při porušení uvedených povinností si je zákazník vědom odpovědnosti za škodu, kterou společnosti či objednanému přepravci svým jednáním způsobí.

Zákazník je dále povinen nastoupit přepravu v dohodnutém času nástupu s výjimkou případů, kdy mu objektivní skutečnosti zabrání nastoupit k přepravě včas, viz důvody uvedené výše.

Platnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky jsou platné na dobu neurčitou počínaje dnem 28. Července 2019. V případě změn těchto podmínek, kterou si společnost vyhrazuje, jsou pro zákazníka závazné obchodní podmínky ve verzi platné v době, kdy došlo k podpisu smlouvy či odeslání platné objednávky.